Tjänster

Vi arbetar med natur- och mångfaldsfrågor från tidiga planeringsskeden till uppföljningsskeden för att säkerställa att den biologiska mångfalden bibehålls eller ökar.

Inventeringar

Naturvärdesinventeringar (NVI) 

Flora- och faunainventeringar

Skyddsvärda träd

Invasiva arter

Provfiske

Samhällsplanering

Ekosystemtjänstanalys

Naturvårdsplan/program

Kompensationsåtgärder 

Biologisk byggledning

Miljösäkring

Prövningar miljöbalken

Naturvård

Skötselplaner

Restaurering

Artskyddsfrågor

Fiskevårdsplaner

Skyddsåtgärder 

Trädgårdskonsult

Trädgårdsdesign

Trädgårdsskötsel

Rådgivning gynna biologisk mångfald i trädgårdar