Aktuella uppdrag

Åtgärdssamordnare Göta älvs vattenvårdsförbund

Projekttid: 2023 - 2026. Uppdragsgivare: Ensucon/Göta älvs vattenvårdsförbund

Göta älvs vattenvårdsförbund har handlat upp ett samordningsteam för åtgärder som gäller vattenvård mellan Vänern och Göteborg. Christian ingår i Ensucons team som specialist/expert för utförande av åtgärder, som t ex våtmarksanläggning, vattendragsrestaurering och återställningsarbeten. Arbetet omfattar informationsmöten, fältvandringar och seminarier rörande vattenvård tillsammans med enskilda mark- och fiskevattenägare, lokala LRF-föreningar, naturvårdskretsar m fl. De enskilda projekten omfattar tillstånd, ansökningar av ekonomiska medel, projektering, utförande och uppföljning. Christian bidrar med sin långa erfarenhet av vattenvårdsarbeten i Göta älvdalen.

Miljöledare projektering och byggskede, överföringsledning Ale

Projekttid 2022 - 2025. Uppdragsgivare: InfraAction. Entreprenadform: Partnering

Ale kommun ersätter sina kommunala reningsverk med en ny överföringsledning från Älvängen till Stora viken för vidare pumpning till Ryaverket. Den nya ledningen anläggs till största delen genom långhålsborrning med lokal anslutning i Älvängen, Nödinge och Nol. Ledningen anläggs mellan järnvägen och Göta älv. För oss som miljöledare i detta projekt stöttar vi beställaren i byggskedet med fokus på strandängsmiljöerna och förorenade massor. Dessutom hanterar vi för beställarens räkning kontakter med myndigheter, tillståndsfrågor, kontrollprogram och byggplatsuppföljning. 

Häckfågelinventering och naturvärdesinventering väg 168 delen Ekeby-Kareby 

Projekttid: april 2023 - oktober 2023. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/COWI/Trafikverket

Anna har inventerat häckande fåglar samt genomfört en naturvärdesinventering tillsammans med EnviroPlanning AB i de två korridorerna som utreds för ny vägförbindelse mellan E6 och väg 168 vid Kareby och Ekelöv. Området utgörs av ett varierat skogs- och kulturlandskap, sk mosaiklandskap med många höga naturvärden.

Fågelinventeringar Bjällhögen, Dalsland

Projekttid: mars 2023 - juni 2023. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/ RES

Planer på vindkraftsparker i Bjällhögen i Dalsland gör att området behöver undersökas vad gäller olika fågelarter. Under mars har Anna inventerat spelande/häckande kungs- och havsörnar, andra rovfåglar samt ugglor i inventeringsområdet.  

I juni har Anna och Christian spanat efter häckande rovfåglar, häckande lommar samt lyssnat efter nattskärra nattetid inom samma inventeringsområde.

Skötselplan Käringön

Projekttid: nov 2022 - februari 2023. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Länsstyrelsen Västra Götalands län

Anna och Christian har tillsammans med EnviroPlanning AB och på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, upprättat en rådgivande skötselplan för Käringön i Orust kommun. För Käringön har bevarandemål fastställts och ön har därefter delats in i skötselområden med skötselåtgärder. Ön har höga natur- och kulturvärden knutna till både den bebyggda och obebyggda delen av ön som behöver bibehållas, utvecklas och förstärkas. Framför allt finns fina naturvärden i hällmarksmosaiken med ljunghedar och hällkar där bland annat en liten population av den hotade strandpaddan finns. Skötselförslagen syftar till att förstärka naturvärden, men även att begränsa invasiva arter och andra till ön införda arter som kan hota naturvärdena.