Erfarenheter och referenser

Annas referenser

Uppdrag genom Dahlén Åberg Biologi AB

 • Utbildning Diplomerad Trädgårdskonsult. Folkuniversitetet. Kursperiod: 2023-09-06 - 2023-11-22
 • Naturvärdesinventering inför ny vägförbindelse, väg 168 delen Ekeby-Kareby, Kungälvs kommun. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Trafikverket. Uppdragsperiod: 2023
 • Beställarstöd Miljöledning projekt Ale kommuns Överföringsledning mellan Älvängen och Stora Viken. Uppdragsgivare: Infra Action/Ale kommun. Uppdragsperiod: 2022-2025. 
 • Fågelinventering inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Bjällhögen, Dalsland. Inventering spelflygande örn, övriga rovfåglar och ugglor i mars. Lom, rovfåglar och nattskärra i juni. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/RES. Uppdragsperiod: 2023
 • Upprättande av ansökan om dispens från biotopskydd gällande intrång i alléer i Uddevalla centralort. Uppdragsgivare: Skanska AB/Västvatten AB. Uppdragsperiod: 2023.
 • Fågelinventering (revirkartering) Getterön Varberg, uppföljning byggande av Varbergstunneln. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Trafikverket. Uppdragsperiod: 2023.
 • Naturvärdesinventering inför detaljplan och ny vägförbindelse vid Fröland i Uddevalla. Uppdragsgivare: Uddevalla kommun. Uppdragsperiod: 2023
 • Skötselplan för Käringön, Orust kommun. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Uppdragsperiod: 2022-2023
 • Naturvärdesinventering inför anläggande av vindkraftspark, Härjedalen. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB. Uppdragsperiod: 2022.
 • Naturvärdesinventering inför detaljplan Hornsborg 1:22, Stora Ekeby, Västerås kommun. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/ODDRoom. Uppdragsperiod: 2022.
 • Naturvärdesinventering inför detaljplan i Almelund, Kävlinge kommun. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Kävlinge kommun. Uppdragsperiod: 2022.
 • Beskrivning av naturvärden och rekommendationer inför restaurering av betesmark och dammar Varberg Blixtorp s:15, projekt Varbergstunneln. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Trafikverket. Uppdragsperiod: 2022.
 • Elfiskeundersökningar (båt) i Västra Götalands och Hallands län. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/SLU, Lst Halland. Uppdragsperiod: 2022.
 • Elfiskeundersökningar (vadning) i Västra Götalands län. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/SLU. Uppdragsperiod: 2022.

Ladda ned Anna Dahléns referenser mellan åren 2008-2023


Christians referenser

Uppdrag genom Dahlén Åberg Biologi AB

 • Beställarstöd Miljöledning projekt Ale kommuns Överföringsledning mellan Älvängen och Stora Viken. Uppdragsgivare: Infra Action/Ale kommun. Uppdragsperiod: 2022-2024
 • Åtgärdssamordnare Göta älvs vattenvårdsförbund.  Uppdragsgivare: Ensucon/Göta älvs vattenvårdsförbund. Uppdragsperiod: 2023-2026.
 • Skötselplan för Käringön, Orust kommun.  Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/Lst V-G län. Uppdragsperiod: 2022-2023.
 • Utredning och framtagande av förslag till fiskpassager för starksimmande arter i Bodelebäcken och Holmaån i Uddevalla kommun. Uppdragsgivare: Sportfiskarna/8-fjordar. Uppdragsperiod: 2022-pågående.
 • Biträdande handläggare, naturvärdesinventering inför anläggande av vindkraftspark, Härjedalen. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB. Uppdragsperiod: 2022.
 • Elfiskeundersökningar (båt) i Västra Götalands och Hallands län. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/SLU, Lst Halland. Uppdragsperiod: 2022.
 • Elfiskeundersökningar (vadning) i Västra Götalands län. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB/SLU. Uppdragsperiod: 2022.
 • Utredning och framtagande av förslag till fiskvägar i Bäveån. Uppdragsgivare: Sportfiskarna. Uppdragsperiod: 2022.
 • Specialiststöd/biologisk byggledning/sakansvarig i kontakt med beställare Trafikverket. Uppdragsgivare: Mark- och energibyggarna AB. Uppdragsperiod: 2022.
 • Anmälan vattenverksamhet samt biologisk byggledning. Uppdragsgivare: Mark- och energibyggarna AB/Uddevalla kommun. Uppdragsperiod: 2022.
 • Utredning av dagvattendamms funktion Torp köpcentrum. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB. Uppdragsperiod: 2021.
 • Inventering och anmälan om biotopskyddsdispens till tillsynsmyndighet. Uppdragsgivare: Skanska AB/Västvatten AB. Uppdragsperiod: 2021.
 • Elfiskeundersökningar (vadning) i Västra Götalands län. Uppdragsgivare: EnviroPlanning AB. Uppdragsperiod: 2021.
 • Fiskeribiologisk bedömning/inventering av del av Resterödsbäcken. Uppdragsgivare: BohusGeo AB/Uddevalla kommun. Uppdragsperiod: 2021.

Ladda ned Christian Åbergs referenser mellan åren 2004-2023