Om oss

Dahlén Åberg Biologi AB är ett miljökonsultföretag som har sitt säte på sydvästra Orust. 


Anna Dahlén är biolog och trädgårdskonsult med mångårig erfarenhet som miljökonsult och kommunekolog. Anna gör naturvärdesinventeringar, inventerar fåglar och groddjur, invasiva arter, utarbetar skötselplaner och upprättar övervakningsprogram för olika organismgrupper. Anna har erfarenhet av att ta fram handlingsprogram för bekämpning av invasiva arter, arbetar med artskyddsfrågor vad gäller samråd,  dispenser, kompensations- och skyddsåtgärder.  Anna har även initierat, drivit och genomfört ekosystemtjänstanalyser för olika kommuner, byggt natur på ekodukt och deponi, drivit arbete med betesmarks-, vattendrags- och våtmarksrestaurering. Anna har arbetat i samtliga skeden inom ett flertal stora och mindre väginfrastrukturprojekt. Hennes stora erfarenhet som byggledare miljö under byggskeden gör att hon har god förståelse för vad och hur man under tidiga skeden i projekt tar viktiga beslut för att göra så liten miljöskada som möjligt.

Anna har även en utbildning till Trädgårdskonsult och arbetar med att sprida kunskap om att gynna biologisk mångfald i trädgårdar. Hon hjälper gärna  privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med trädgårdsdesign och skötsel och delar gärna med sig av tips och inspiration,

Christian Åberg är biolog med inriktning på vatten med mycket lång erfarenhet av restaurering av vattendrag och våtmarker, fiskeribiologiska bedömningar och inventeringar. Han har stor vana vid biologisk byggledning i vattendrag vid stora och mindre infrastrukturprojekt samt rådgivande av skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för att öka den biologiska mångfalden i vatten. Christian har arbetat som beställarstöd/miljöspecialist i ett flertal stora infrastrukturprojekt, både väg och järnväg samt varit biologiskt sakkunnig i olika skredssäkringsprojekt.